• Daşky gurşaw we jemgyýetçilik borçnamalarymyz

Durnuklylyk

Daşky gurşaw we jemgyýetçilik borçnamalarymyz

Baýçuanda, eko-düşünjeli wezipämiz birinji orunda durýar.Iki ýyla golaý täzeçillik we tejribe bilen, sarp edijiden soňky 100% PET suw çüýşelerini ep-esli mukdarda suwdan we parnik gazlarynyň ýaýramagynyň öňüni alyp, ekologiýa taýdan durnukly poliester ýüplüklere we matalara öwürýäris.Bu ýerde, REVO ™ we COSMOS ™ önüm seriýamyzyň nähili ýasalýandygyny, şeýle hem üçünji taraplaryň ýaşaýyş sikliniň derňewini (LCA) paýlaşýarys.

Önümçilik amalymyz

Amal

Üçünji tarapyň durmuş sikline baha bermek

ISO 14040 we ISO 14044 laýyklykda geçirilýär

碳 排放

Parnik gazlarynyň zyňyndylary

“REVO” we “COSMOS” önümlerimiz, çig mal parnik gazyň yzyny peseltmäge kömek edip biler.Gaýtadan işlenen PET-i ulanmak, energiýa ýangyjyndan we gyzyl poliesteri gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly zyňyndylardan gaça durýar.Mundan başga-da, boýag bilen boýalan COSMOS seriýamyz, ýokary temperatura, energiýa talap edýän partiýa boýag prosesinden gaça durmak bilen zyňyndylaryň hasam azalmagyny hödürleýär.

Suwdan peýdalanmak

Bilermenler toparynyň süýji suwlara elýeterliligimizi biziň neslimiziň öňünde durýan daşky gurşaw meselesine iň köp ses berendigini bilýärdiňizmi?

PET-ni gaýtadan işlemek çüýşäni arassalamak üçin suw talap etse-de, REVO rPET henizem gazylyp alynýan ýangyçlardan gyz poliesteri gaýtadan işlemekden az suw ulanýar.

Boýag, adatça dokma önümçiliginiň iň köp suw talap edýän we ekologiýa taýdan zyýanly ädimlerinden biridir.Dop boýag tehnologiýamyzyň kömegi bilen, COSMOS seriýamyz, adaty boýag amallaryny ulanyp reňkli ýüplükler we matalar bilen deňeşdirilende 87% az suw ulanýar!

水 排放

Şahadatnamalarymyz

index_cert_06
index_cert_07
index_cert_01
index_cert_02
index_cert_04
index_cert_05